Board Result

VIKAS VIDYALAYA, RANCHI
CBSE RESULT- 2014-2015
CLASS – X- 10 CGPA

 

101s 102s 103s 104s 105s
 TANMAY  JAIN  RISHIKANT TEWARI  PRINCE KUMAR  HARSH MALPANI  ABHISHEK DAYAL
106s 107s 108s
 ABHINAV PRATAP  ABDUL RAHIM VINEET   SINHA

 

SL.NO. BOARD ROLL ROLL SEC NAME CGPA
1 7235648 885 C PRINCE KUMAR SING 10.0
2 7235649 951 C ABHINAV PRATAP SINGH 10.0
3 7235651 1013 C RISHIKANT TIWARI  10.0
4 7235653 1575 A TANMAY JAIN 10.0
5 7235655 1671 A VINEET SINHA 10.0
6 7235659 1681 A HARSH MALPANI 10.0
7 7235662 1237 A ABHISHEK DAYAL 10.0
8 7235711 1142 C ABDUL RAHIM 10.0
9 7235641 1071 B ANSHU KUMAR 9.8
10 7235664 1285 A SHIVEN PANDEY 9.8
11 7235692 418 C MRITUNJOY SEN 9.8
12 7235694 433 C RITWIK BARANWAL 9.8
13 7235697 525 C AYUSH KUMAR 9.8
14 7235708 1052 C VIVEK RAJ 9.8

 

VIKAS VIDYALAYA, RANCHI
CBSE RESULT- 2014-2015
CLASS – XII- SCIENCE

 

T O P    F I V E
BD_ROLL NAME ENGLISH MATHS PHY CHEM PHE PTG TOTAL MIN BEST %AGE
7675350 PANIKAR 95 95 89 95 95 92 561 89 472 94.4
7675378 VISHAL KUMAR VISHWAKARMA 89 88 95 95 79 93 539 79 460 92
7675354 UJJWAL KUMAR SINGH 92 75 93 85 90 90 525 75 450 90
7675364 ASHUTOSH KUMAR JHA 95 92 84 91 80 88 530 80 450 90
7675377 GANGESH BHARADWAJ 95 87 64 79 93 95 513 64 449 89.8

 

image001 image002 image003 image007 image008
ANALYSIS
S C I E N C E
Total Appeared 39
Result 100%
Topper PANIKAR – 94.40 %
Above 75% 27
Above 60% 12
Highest Marks
English PANIKAR 95
Mathematics PANIKAR 95
Biology DHIRENDRA SINGH 94
Physics VISHAL KUMAR VISHWAKARMA 95
Chemistry PANIKAR 95
Informatics Prac. SUNNY SHEKHAR SINGH 92
PHE PANIKAR 95
Painting MONIKA KUMARI 100

 

VIKAS VIDYALAYA, RANCHI
CBSE RESULT- 2014-2015
CLASS – XII- COMMERCE

 

T O P    F I V E
BD_ROLL NAME ENG ECO BST ACC PHE PTG TOTAL MIN BEST %AGE
7675390 AUNJANEYA SINGH 88 84 95 95 96 458 458 91.6
7675392 ANMOL KUMAR 83 94 95 90 88 90 540 83 457 91.4
7675393 ROHIT NARNOLI 87 86 95 92 84 89 533 84 449 89.8
7675391 ARKA PRAVA DAS 92 90 81 83 89 88 523 81 442 88.4
7675389 SUJIT SHARMA 63 86 92 90 80 87 498 63 435 87

 

image010 image011 image012 image016 image017
ANALYSIS
C O M M E R C E
Total Appeared 24
Result 100%
Topper AUNJANEYA SINGH – 91.60%
Above 75% 11
Above 60% 10
Above 50% 2
Compartmental 1
Highest Marks
English VIVEK DAS 95
Economics ANMOL KUMAR 94
Buss.Studies AUNJANEYA SINGH 95
ANMOL KUMAR 95
ROHIT NARNOLI 95
Accountancy AUNJANEYA SINGH 95
Informatics Prac. SUNNY KUMAR 81
PHE AUNJANEYA SINGH 96
Painting AARTI KUMARI 100